f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ลงวันที่ 24/03/2564

       นายสมัคร  เลือดวงหัด  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และเจ้าหน้าที่ผุ้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงาน
ทาง
หลวงที่ 17 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 เป็นประธาน
ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่17


'