f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 แต่งผ้าไทย หรือผ้าประจำท้องถิ่น ทุกวันพุธและวันศุกร์
ลงวันที่ 06/05/2565

'