f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (สัญจรครั้งที่ 3)
ลงวันที่ 21/07/2565
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (สัญจรครั้งที่ 3) ณ แขวงทางหลวงภูเก็ต
โดยมี นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 เป็นประธานการประชุม นายเลิศ พัดฉวี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำแหน่งที่ 1 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำแหน่งที่ 2 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

'