f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
แนะนำแขวง
ลงวันที่ 20/11/2561

ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2461 เรียกว่า กองทางหมวดภูเก็ต สังกัด กรมรถไฟหลวง กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

เปลี่ยนเป็น “แขวงการทางภูเก็ต” ปี พ.ศ. 2486

และ ปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนเป็น “แขวงทางหลวงภูเก็ต” สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

สำนักงานเดิมอยู่รวมกับศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 ได้ย้าย

มาตั้งที่ ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟและซื้อเพิ่มเติมจากเอกชน

รวมเป็นเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา รวมระยะเวลาปัจจุบัน 104 ปี

สายทางรวม 26 สายทาง 30 ตอนควบคุม ระยะทางจริง 333.430 กิโลเมตร

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 597.789 กิโลเมตร Workload 2,087.335

 

    รายนามนายช่างแขวงทางหลวงภูเก็ต

1.หลวงเสถียรฐาปนกิจ

2.พ.ต.หลวงวิจารณ์อาวุธ

3.หลวงสถลมารคมานิต

4.หลวงประสิทธิ์สมรรถการ

5.หลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์

6.นายบุญธรรม มหาวสุ

7.นายมงคล เนาวจำเนียร

8.ขุนชิตชาญตรวจ

9.หลวงประสิทธิ์ธุระสถาน

10.ขุนมนัสนิคมเขต

11.นายดาบมาลา ดะลุณแพทย์

12.ขุนชำนาญยันตรกิจ

13.นายแสวง ชัยบัณฑิตย์

14.นายสุธา รังสิกุล

15.นายชอบ จงพีร์เพียร

16.นายสมนึก เตมียเสน

17.นายเศวต ตุลวรรธนะ

18.นายพิศุทธิ์ ณ นคร

19.นายศรีสวัสดิ์ อาวิพันธ์

20.นายพิศุทธิ์ ณ นคร

21.นายสุพรรณ อ่องสกุล

22.นายสมุทร บูรณากาญจน์

23.นายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ

24.นายวิรัช นิพัฒน์ศิริผล

25.นายธงชัย ศรีดามา

26.นายก่อเกียรต บูรณวิทย์

27.นายศุภผล เสมอเชื้อ

28.นายโอฬาร วาสุถิตย์

29.นายวิสูตร ไม้วัฒนา

30.นายวันชัย วัฒนศิริ

31.นายธนิต สากิยะ

รายนามผู้อำนวยการแขวงการทางภูเก็ต

1.นายธนิต สากิยะ

2.นายศุภศักดิ์ นุ่นสังข์

3.นายสาโรจน์ สุวินย์ชัย

4.นายอรุณ เสน่ห์

5.นายสมัคร เลือดวงหัด

รายนามผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต

1.นายสมัคร เลือดวงหัด

2.นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี

3.นายสมหวัง โลหณุต

4.นายสมัคร เลือดวงหัด

5.นายยุทธนา พิทักษ์

 

พ.ศ. 2461

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. 2496

พ.ศ. 2496-2500

พ.ศ. 2500-2507

พ.ศ. 2503-2508

พ.ศ. 2508-2508

พ.ศ. 2508-2513

พ.ศ. 2513-2514

พ.ศ. 2514-2515

พ.ศ. 2515-2519

พ.ศ. 2519-2522

พ.ศ. 2522-2526

พ.ศ. 2526-2527

พ.ศ. 2527-2532

พ.ศ. 2532-2535

พ.ศ. 2535-2536

พ.ศ. 2536-2540

พ.ศ. 2540-2542

พ.ศ. 2542-2547

พ.ศ. 2547-2547

พ.ศ. 2547-2548

 

พ.ศ. 2548-2549

พ.ศ. 2549-2550

พ.ศ. 2550-2551

พ.ศ. 2552-2554

พ.ศ. 2555

 

พ.ศ. 2555-2559

พ.ศ. 2559-2560

พ.ศ. 2560 - 2563

พ.ศ. 2563 - 2564

พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน

 


'