f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ขอบเขตหน้าที่
ลงวันที่ 20/11/2561

แผนภูมิแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง เมื่อ 27 มกราคม 2558

 

แขวงทางหลวง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนต่าง ๆ ของแขวงทางหลวง

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยและงานโครงการก่อสร้าง

 • จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง

 • ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ

 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน และ เพื่อปรับปรุงการวางแผน รวมทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

 • จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด และซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย

 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด

 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

 • ดำเนินงานด้านการบริหารการใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้สอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวง

 • ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวง

 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามแผน

 • วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานงานบำรุง รักษาทาง เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย ต่อการจราจร

 • วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 • ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาทาง และงานอำนวย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา มาตรฐานและข้อกำหนด

 • ตรวจตรา ดูแล บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และดำเนินการชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง

 • ควบคุม ดูแลเขตทางหลวง ระวังชี้แนวเขตทางหลวง ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันการรุกล้ำเขตทางหลวง

 • ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตใด ๆ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบน ทางหลวง

 • ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 • เสนอความเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงเส้นทางในความควบคุม แขวงทางหลวงภูเก็ต สำนักงานทางหลวงที่ 17 829 ดาวน์โหลด

'