f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 11/01/2564

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

(ฝ่ายปฏิบัติการ)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

(ฝ่ายวิศวกรรม)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

(ฝ่ายบริหาร)

หมวดทางหลวงภูเก็ต

งานอำนวยความปลอดภัย

งานสารบรรณ

หมวดทางหลวงราไวย์

งานวางแผน

งานพัสดุและสัญญา

หมวดทางหลวงถลาง

งานปรับซ่อม

งานการเงินและบัญชี

หมวดทางหลวงท้ายเหมือง

งานไฟฟ้า

งานสารสนเทศ


'