f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
หมวดทางหลวงท้ายเหมือง
ลงวันที่ 02/02/2562

หมวดทางหลวงท้ายเหมือง

ที่อยู่ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

โทร. 0 7657 1792

 

บัญชีแสดงระยะควบคุม

หมายเลขทางหลวง

ตอนควบคุม

ตอน

กม. - กม.

ระยะทาง (กม.) จริง

ชื่อทั่วไปที่เรียกกัน

จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

4 1001 บางสัก - ท้ายเหมือง 786+627 - 828+753 42.126  ถนนเพชรเกษม โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124  โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 
4032 0101 บางไทร - ตำตัว 0+000 - 7+472 7.472 ถนนราษฎร์บำรุง  หัวตลาดเก่า  บ้านหินดาน 
4032 0102 ทางเข้าบางไทร 0+000 - 0+224 0.224  ถนนราษฎร์บำรุง หัวตลาดเก่า  บ้านหินดาน  
4090 0200 นิคม - หินดาน 13+963 - 43+466 29.503   บ้านบกปุย  สะพานคลองศก 
4147 0100 ลำแก่น - ทับละมุ 0+000 - 4+570 4.570   แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  เทศบาลตำบลลำแก่่น
4240 0100 ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม 0+000 - 14+800 14.800 ถนนเพชรเกษม  แยกทุ่งมะพร้าว  บ้านบกปุย 
4282 0100 ทางเข้าทุ่งมะพร้าว 0+000 - 5+141 5.141  ถนนเพชรเกษม  บ้านฝ่ายท่า   บ้านท่อข้าง

นายชุมพล สุขเกษม หัวหน้าหมวดทางหลวงท้ายเหมือง

รวม

103.836

     

'