f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
โครงการประชาสัมพันธ์สัญจรเงินทุนหมุนเวียนฯครั้งที่ 2/2564
ลงวันที่ 24/03/2564

        นายสมัคร  เลือดวงหัด  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมรับฟังโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรเงินทุนหมุนเวียนฯครั้งที่ 2/2564
โดยคณะทำงานโครงการ
ประชาสัมพันธ์สัญจรเงินทุนหมุนเวียนฯ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ส่วนบริหารเครื่องจักรกล กรมทางหลวง
ห้องประชุมพระยาเสถียรฐาปนกิจ แขวงทางหลวงภูเก็ต


'