f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 29/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 25/09/2566 24,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 28,424.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 96,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 18/09/2566 89,998.04 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 29,637.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาตรวจสอบและแก้ไขระบบลูกลอยของปั๊มน้ำในอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง จำนวน 1 งาน 14/09/2566 130,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2566 9,105.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 13,953.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 9,844.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 10,486.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 434.42 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 01/08/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 21,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 07/09/2566 12,751.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,822 รายการ