f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 37,025.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 65,881.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 46,285.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 31,312.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 12,748.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอุโมงค์ทางลอดบางคู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2565 489,876.94 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานลาดคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย-หมากปรก ที่ กม.19+100 ด้านซ้ายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2565 269,668.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานจ้างเหมาหล่อฝารางระบายน้ำคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ท้ายเหมือง-คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.๘๔๘+๗๑๙-กม.๘๔๘+๘๒๒ ด้านซ้ายทาง และระหว่าง กม.๘๕๐+๔๗๘ - กม.๘๕๐+๕๘๐ ด้านขวาทาง และทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๘ ตอน ห้าแยกฉลอง-กะรน ระหว่าง กม.๔+๙๒๔-กม.๔+๙๕๔ ด้านซ้ายทาง 02/08/2565 496,757.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565 2,632.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565 620.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565 4,173.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565 620.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2565 6,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2565 41,655.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2565 28,169.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,323 รายการ