f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงภูเก็ต างเหมางานซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบหัวเกาะกลาง) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.21+250-กม.48+958 ปริมาณงาน 34 EACH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 472,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SMART DEVICE ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+300-กม.3+200 ปริมาณงาน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 447,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงภูเก็ต างเหมาบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (ติดตั้งปุ่มเครื่องหมายนำทาง) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.17+000-กม.21+250 LT.และระหว่าง กม.19+000-กม.21+000 RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 499,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 24,931.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 97,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 10,177.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 1,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 4,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 69,962.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานซ่อมแซมรางรับน้ำฝนและฝ้าเพดานชายคา อาคาร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 42,319.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 9,901.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 12,493.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 21,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 387 รายการ