f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 71,851.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิะีเแพาะเจาะจง 28/01/2563 40,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท้ายเหมือง จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 499,596.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 5,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 97,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 92,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 22,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 20,746.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 3,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 238,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ฃาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 51,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรองอากาศ,กรองโซล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 6,270.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70AM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 8,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 23,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 479 รายการ