Close
title
f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต นางนัฐภรณ์ ไทยสันติสุข รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวเกศสุดา เข็มเพชร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายสรศักด์ ทัศการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ติดตามความคืบหน้าแผนงานปี 2567 การขอตั้งแผนงานปี 2568 และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายราชศักดิ์  สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17  เป็นประธานในการประชุม ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 17