f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/04/2567 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 28/03/2567 ประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวย ความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM
3 22/03/2567 ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
4 22/02/2567 ประชุมหารือระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา กับ จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องความคืบหน้าของโครงการคมนาคมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต
5 16/02/2567 ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
6 14/02/2567 ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
7 12/02/2567 ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
8 09/02/2567 ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
9 06/02/2567 ลงพื้นที่กับคณะบุคลากรฝ่ายอาคารของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
10 24/01/2567 ลงพื้นที่ ที่ขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027
11 10/01/2567 นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต นายวัลลภ จินดาเพ็ชร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตนายวัลลภ จินดาเพ็ชร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ฝ่ายปฏิบัติการ นางนัฐภรณ์ ไทยสันติสุข รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ร่วมมอบข้าวสารและไข่ไก่ พร้อมให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567
12 10/01/2567 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
13 09/01/2567 ร่วมต้อนรับ นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ และคณะ
14 02/01/2567 นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต เยี่ยมจุดตรวจหลัก คณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ ทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567
15 02/01/2567 นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ร่วมตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของจำเป็น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567