f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต (ช่วงการเคหะบ้านพอน - เทศบาลตำบลศรีสุนทร)
ลงวันที่ 02/12/2564

           ด้วย แขวงทางหลวงภูเก็ต กรมทางหลวง จะดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.35+413 - กม.36+300 (ช่วงการเคหะบ้านพอน - เทศบาลตำบลศรีสุนทร) ในท้องที่ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

           ในการดำเนินการดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนในพื้นที่ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


'