f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 02/03/2562

แขวงทางหลวงภูเก็ต โดย นายสมหวัง  โลหณุต  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต

จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4

สาย อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก

ระหว่าง กม.776+700 - กม.797+062

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมพิฆเนศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

โดยมี ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์  นายอำเภอตะกั่วป่า

เป็นประธานเปิดการประชุม

รวมทั้งมีการแจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ สองข้างทาง

 

 


'