f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62120019334
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว-สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 10+000-กม.11+700 และ กม.11+900-กม.13+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 38,350,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/12/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ