f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1906 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 35,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1907 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933 - กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2562 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1908 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2562 4,812,787.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1909 แขวงทางหลวงภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2562 57,854.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1910 แขวงทางหลวงภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2561ถึงเดือน ธ.ค.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2562 20,799.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1911 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2562 18,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1912 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2562 91,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1913 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 27/03/2562 71,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1914 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1915 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 41,608.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1916 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 800 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 23,472.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1917 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1918 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 99,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1919 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933-กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2562 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1920 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 52,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,906 ถึง 1,920 จาก 2,022 รายการ