f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
346 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 97,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
347 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 10,177.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
348 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 1,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
349 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 4,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
350 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 69,962.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
351 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานซ่อมแซมรางรับน้ำฝนและฝ้าเพดานชายคา อาคาร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 42,319.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
352 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 9,901.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
353 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 12,493.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
354 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 21,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
355 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 2,543.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
356 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 72,299.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
357 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 322,554.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
358 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อHOT MIXED ASPHALT CONCRETE พร้อมปูและบดทับ ปริมาณงาน 252.00 TON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 499,968.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
359 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อป้ายกำหนดระยะทาง (กม.ย่อย) จำนวน ๒๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 433,452.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
360 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 240,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 346 ถึง 360 จาก 621 รายการ