f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
421 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 15/02/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
422 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4029 ตอนกะทู้-ป่าตอง ระหว่าง กม. 0+900-กม.1+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2562 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
423 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 397,398.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
424 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อยางนอกรถหมายเลข 44-8891-08-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 13,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
425 แขวงทางหลวงภูเก็ต ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน (นอกเงินทุนฯ) ที่ควรจำหน่ย จำนวน 34 รายการ 19/03/2562 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
426 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเปลี่ยนกระจกรถ หมายเลข 46-6740-08-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
427 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
428 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 13/02/2562 2,802.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
429 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 12/02/2562 4,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
430 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ 12/02/2562 38,703.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
431 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 12/02/2562 99,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
432 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 16 ครอบครัว ภายในบริเวณแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง 12/02/2562 16,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
433 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933-กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2562 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
434 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 11/02/2562 26,576.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
435 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 08/02/2562 93,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 421 ถึง 435 จาก 481 รายการ